کسب و کار

آموزش ضمن خدمت کارمندان

آموزش ضمن خدمت کارمندان

در حال حاظر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است ، زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری ، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است .

این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاظر را عصر نیم عمر اطلاعات نامیده اند.

یعنی دورانی که در هر 5 سال ، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن میگردد.

حدود نیمی از مشاغلی که امروز در بسیاری از کشور ها میبینیم در پنجاه سال پیش ، وجود نداشته است.

تغییر چندباره فعالیت حرفه ای در طول عمر کاری ، برای مردم روز به روز عادی تر میشود. این احتمال که فرد جوانی مهارتی را بیاموزد و آن را تا حدود سی سال کار خود بدون تغیر بنیادی ادامه دهد دیگر بسیار ضعیف ، یا به کل محال است.

در جامعه ای که به سرعت درحال دگرگونی است آموزش کارکنان نه تنها مطلوب است بلکه فعالیتی است که هر سازمانی باید برایش منابعی را درنظر بگیرد تا همواره منابع انسانی کارامد و مطلعی در اختیار داشته باشد.

در پژوهش هایی که به عمل آمده است چنین به دست میآید که عمر سودمند دانش مهندسی فرهیختگان دانشکده مهندسی از آغاز به کار برابر شانزده ماه میباشد.

پس از این زمان آنان باید به آموزش های تکمیلی و ضمن خدمت روی آورند .

آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن درجهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مدنظر قرار میگیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل میدهد.

بدین جهت به منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهرهگیری از هرچه موثر تر از این نیرو ، بی شک آموزش یکی از مهمترین و موثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان بشمار میرود.

لازم به تذکر است که آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرایند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام شدنی نمیباشد.

دلایل نیاز به آموزش کارکنان:

باتوجه به آنچه که ذکر شد ، میتوان عواملی را که آموزش کارکنان را ضروری ساخته است ، به قرار ذیل دسته بندی کرد :

  • شتاب فزایند علوم بشری در تمام زمینه ها
  • پیشرفت روز افزون تکنولوژی
  • پیچیدگی سازمان به دلیل ماشینی شدن
  • تغییر شغل یا جا به جایی شغل
  • روابط انسانی و مشکلات انسانی
  • ارتقاء و ترفیع کارکنان
  • اصلاح عملکرد شغلی
  • کار کنان جدید الاستخدام
  • بهروری کاهش حوادث کاری
  • نیاز های تخصصی و حرفه ای نیروی انسانی
اشکان بی نیاز

مدیریت منابع انسانی و مشاور کسب و کار


برای ارسال دیدگاه لطفا ثبت نام کنید

نظرات کاربران