کسب و کار

الزامات آموزشی برای افزایش اثربخشی

الزامات آموزشی برای افزایش اثربخشی

الزامات آموزش و بهسازی در سازمان که عدم وجود آنها باعث کاهش اثربخشی آموزش ها میگردد.با توجه به اهمیت آموزش در سازمان و تاثیر عوامل اجتماعی ، فرهنگی و مدیریتی بر روند فعالیت های آموزش و محفوظ داشتن این عوامل در بهبود برنامه ، در این قسمت ، به بخشی از الزامات مهم ، که در کیفیت و بهسازی در سازمان موثر است ، اشاره میگردد.

-1 حمایت مدیریتی :

برنامه های آموزش ، زمانی موفق است که از حمایت همه جانبه مدیران سازمان برخوردار باشد.

-2 بهره گیری از فناوری :

تغییرات سریع و مستمر فناوری در عصر حاضر ورشد فزایند آن ایجاد میکند که در برنامه های آموزش و بهسازی ،که هدف آن بهبود سازمان است ، از آخرین پیشرفت های فناوری استفاده گردد.

-3 محتوای آموزشی :

کار آموزشی زمانی موفق است که از محتوای آموزشی مناسب برخوردار باشد . بهنگام بودن محتوای آموزشی و متناسب بودن آن با نیاز های فراگیران در جهت تحقق اهداف سازمانی یکی از عوامل مهم موفقیت برنامه ریزی آموزشی است.

-4امکانات مادی و کالبدی :

برخورداری از فضای مناسب برای آموزش و جذاب بودن محیط آموزشی ونیز پیشبینی اعتبارات لازم و تامین امکانات مادی ، یکی از عوامل موثر در آموزش است .

-5 اصول یادگیری :

اگر یادگیری گرفته شود ، قبل و منظور و محصول آموزش است ، سختی دور از حقیقت نیست . یادگیری نتیجه مورد نظر از آموزش است و همواره از طریق برنامه های آموزشی تحقق میشود .

روش های یاددهی - یادگیری

ضرورت توجه به انتخاب مناسب ترین روش در فرایند یاددهی - یادگیری یکی از موضوعات مهم نظام آموزش کارکنان در سازمان ها است.

لازم به ذکر است آموزش کارکنان با تمام مزایایی که دارد ، گاهی مشکل ساز میشود و آن زمانی است که افراد برای طی دوره ها انگیزه کافی ندارد و صرفا برای رفع مسئولیت یا کسب گواهی نامه های مربوط یا مزایای مادی در آن شرکت میکنند یا شرایطی در سازمان فراهم است که امکان به کارگیری مطالب آموخته شده در محیط کار وجود ندارند و یا تضاد هایی بین کارکنان و مسئولان رده بالای سازمان به وحود می آید.

از جمله علل و عوامل کاهش اثر بخشی آموزش های سازمانی میتواند به موارد ذیل اشاره کرد :

 1. کمی نبودن آموزش ضمن خدمت کارکنان
 2. عدم نگرش برنامه ریزی شده نسب به طراحی ، اجرا و ارزش یابی برنامه های آموزش ضمن خدمت
 3. عدم هماهنگی میان انواع آموزش های ضمن خدمت
 4. ناپیوستگی آموزش های ضمن خدمت
 5. استاندارد نبودن آموزش های غیر حضوری
 6. روشن نبودن جایگاه تحقیقات در نظام آموزش های ضمن خدمت
 7. نبودن ارتباط نظام دار میان سازمان ها و موسسات آموزشی
 8. عدم تربیت کارکنان متخصص در امر آموزش کارکنان
 9. نبود انجمن یا نشریه حرفه ای مناسب
 10. عدم جذب اعضای هیات علمی برای آموزش کارکنان سازمانی
 11. حاکمیت محفوظات

اشکان بی نیاز

مدیریت منابع انسانی و مشاور کسب و کار


برای ارسال دیدگاه لطفا ثبت نام کنید

نظرات کاربران