کسب و کار

تحلیل و تدوین نیاز های آموزشی

تحلیل و تدوین نیاز های آموزشی

معیار تدوین نیاز های آموزشی این است که بتواند مسائل ، مشکلات سازمان را حل و نهایتا ارزش جدیدی در سازمان خلق نماید.

در یک تقسیم بندی کلی میتوان نیاز های آموزشی را در دوسطح مختلف مقوله بندی کرد :

الف - نیاز های آموزشی در سطح سازمانی شامل نیاز های مرتبط با اهداف و استراتژی های کلی سازمان ، نیازهای مربوط به فرهنگ داخلی سازمان ، نیاز های مرتبط با نوع مشاغل و استاندارد های انجام کار

ب - نیاز های آموزشی در سطح فردی که مربوط به وظایف شغلی میباشد

نکاتی که هنگام نیازسنجی موثر آموزشی باید به آن توجه نمود عبارتند از :

1- چرایی نیاز سنجی را به سازمان متذکر شویم

2- رویکرد خود را در انجام نیازسنجی مشخص کنید

3- نتایج نیازسنجی را سازماندهی کنید

4- در سازماندهی نیازها ، اهداف و استراتژی های سازمان را لحاظ نمایید.

5- میزان انعطاف ساختار اصلی سازمان را در نتایج نیازسنجی لحاظ کنید

6- موانع نیازستجی را رفع کنید

اشکان بی نیاز

مدیریت منابع انسانی و مشاور کسب و کار


برای ارسال دیدگاه لطفا ثبت نام کنید

نظرات کاربران