علمی و آموزشی

فلسفه و ضرورت آموزش در سازمان

فلسفه و ضرورت آموزش در سازمان

درحال حاضر آموزش کارکنان در سازمان های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است ، زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است .

این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را ، عصر نیم عمر اطلاعات نامیده اند.

یعنی دورانی که در هر 5 سال ، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و طلاعات و دانش جدید جایگزین آن میگردد .

حدود نیمی از مشاغلی که امروز در بسیاری از کشور ها میبینیم در پنجاه سال پیش وجود نداشته است. تغییر چندباره فعالیت حرفه ای در طول عمر کاری ، برای مردم روز به روز عادی تر میشود .

این احتمال که مرد جوانی مهارتی را بیاموزد و آن را تا حدود سی سال کار خود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد دیگر بسیار ضعیف ، یا به کل محال میباشد.

در جامعه ای که به سرعت درحال دگرگونی است آموزش کارکنان نه تنها مطلوب است بلکه فعالتی است که هر سازمانی باید برایش منابعی را درنظر بگیرد تا همواره منابع انسانی کارآمد و مطلعی در اختیار داشته باشد.

بررسی ها نشان داده است که آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقای سازمان شده است، یک بررسی سه ساله در سنگاپور نشان داده است که 17 درصد شرکت های تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شده اند در حالی که این نسبت در مورد شرکت هایی که برنامه آموزش کارکنان را انجام داده اند کمتر از 1 درصد بوده است.

همچنین طبق آمار انجمن مدیریت آمریکا تا سال 2000 ، هفتاد و پنج درصد همه کارگران کنونی آن کشور نیاز به بازآموزی داشته اند .

درکشور سوئد نیز برای پاسخ گویی به چنین دگرگونی هایی ، سیاست فعال نگهداشتن نیروی فعال انسانی را پیش گرفته و سالانه 2 الی 3 درصد از تولید ویژه ملی خود را برای بازآموزی صاحبان مشاغل هزینه میکند.

از این رو پندار سنتی که دوره کودکی ، نوجوانی و جوانی را تنها برای آموختن میداند منسوخ گردیده و اکنون تنها با یادگیری پیوسته و پایدار میتوان با دگرگونی های فن شناختی و سرشت اشتغال در جامعه متحول ، سازگار و همراه شد.

از پژوهش هایی که به عمل آمده است چنین به دست می آید که عمر سودمند دانش مهندسی فرهیختگان دانشکده مهندسی از آغاز به کار برابر شانزده ماه است.

پس از این زمان آنان باید به آموزش های تکمیلی و ضمن خدمت روی آورند.

در برخی بنگاه های پژوهشی ارزش معتبر برای گواهینامه های علمی دانشگاهی تنها 3 تا پنج سال است.

هرگاه دارندگان این گواهینامه ها پس از سه تا پنج سال آموزش های خود را دنبال نکنند از ارزش علمی آموزش های پیشین آنان کاسته خواهد شد.

آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مد نظر قرار میگیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان و بهسازی و بهره گیری هرچه موثرتر از نیرو ، بیشک آموزش یکی از مهمترین و موثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان به شمار میرود.

اشکان بی نیاز

مدیریت منابع انسانی و مشاور کسب و کار


برای ارسال دیدگاه لطفا ثبت نام کنید

نظرات کاربران