کسب و کار

مشخص کردن دستاورد های آموزش

مشخص کردن دستاورد های آموزش

در اجرای آموزش ضمن این که نیاز است زیرساخت و امکانات لازم تهیه شود دو مولفه اصلی نقش کلیدی در تضمین اثر بخشی آموزش بازی میکنند.

هرچند دستاورد های آموزش در سازمان فرایندی است ، یعنی بخشی از اثرات آموزش در حین برگزاری دوره میباشد ولی لازم است با استقرار الگوهایی بخشی از دستاورد های دوره های آموزشی را اندازه گرفت.

دستاورد های آموزشی را بایستی در خبرگی فردی و سازمانی جست و جو نمود.

خبرگی فردی ، الگو های ذهنی و یادگیری تیمی ابعاد متفاوت فرهنگ سازمانی هستند.

فرهنگ حاصل از یادگیری تیمی ابعاد متفاوت فرهنگ سازمانی هستند .

فرهنگ حاصل از یادگیری انباشته شده سازمان در مورد مفروضات و ارزش ها است.

این یادگیری متناسب با قدرت آن فرهنگ رشد می یابد.

تعیین اثرات و دستاورد های آموزش بایستی برای کاربرد های زیر باشد:

  • بازنگری و بهبود کل فرایند آموزش
  • تغییر و یا اصلاح جهت گیری آموزش
  • همسو سازی بیشتر آموزش با استراتژی های کسب و کار
  • تغییر در توازن آموزش های سازمانی
  • اتصال آموزش با تحولات برون شرکتی
اشکان بی نیاز

مدیریت منابع انسانی و مشاور کسب و کار


برای ارسال دیدگاه لطفا ثبت نام کنید

نظرات کاربران