تکنولوژی

آموزش هک پیشرفته (قسمت اول)

آموزش هک پیشرفته (قسمت اول)

حرف controll protocol /internet protocol transmission یا همون tcp/ip ما درباره ی ویندوز و دستورات آن در ٢٠٠٠ و مقداری هم
بيشتر باشد سرعت انتقال داده ها هم بيشتر ......,xxx.yyy.zzz زدیم جالب است بدانيد که هر چه آدرس آی پی طولانی تر یعنی
دارند یعنی عرض چند ثانيه ميتونيد هاردتون را به اون ور دنيا giga bit است به طوری که آی پی ورژن ٨ به بعد سرعتی حدود ۴٠
بفرستيد این نوع ورژن از آی پی رو نميدونم چطوری کار می کنن حتی ميتونم بگم که دکترای کامپيوتر شریف هم اینو نخوندن
خلاصه این آدرس آی پی یه چيز عظيم هست که هر کی توپ بلد باشه یه هکر حرفه ای هست و ميتونه راحت حتی سرور سيا
آمریکا که می گن قوی ترین و نا نفوذ ترین سرور دنيا است رو هک کنه شاید ما این کا ر و کردیم ( عمرا ) لازم به ذکر است که
کامپيوتر hub است که هر حرف مقدار عددی توان دو است و به aaa.bbb.ccc.ddd.eee.fff.ggg.hhh آدرس این نوع ورژن به صورت
چون ( dial up modem های قوی و ابر کامپيوتر ها وصل می شن ما فعلا کارمون رو با آی پی ورژن ۴ شروع می کنيم (یعنی همون
هست که هر کدوم شامل aaa.bbb.ccc.ddd هم امکاناتش نيست هم خيلی خيلی پيشرفته است ادرس این نوع آی پی به صورت
:اعدادی است که ما برای شما خواهيم گفت حالا درس امروز

همانگونه که انسانها براي ارتباط با يكديگربه زباني (جدا از زبان مادري ) مشترك نياز دارند , کامپیوتر ها نيز به قواعدي ( مستقل از
مورد قبول سازمان OSI نوع سيستم عامل ) احتياج دارند که طبق آن قواعد بتوانند با همديگر ارتباط برقرار کننده در ابتدا مدل
:استاندارد جهاني قرار گرفت در اين مدل وظايف و خدمات شبكه در ٧ لايه تعريف شده بود

( Layer Application) ٧- لايه کاربردی
( Presentation Layer ) ٦- لايه نمايش
(Session Layer ) ٥- لايه جلسه
( Transport Layer ) ٤- لايه انتقال
( Network Layer ) ٣- لايه شبكه
( Data Link Layer ) ٢- لايه پيوند داده ها
(Physical Layer ) ١- لايه فيزيكي

در ابتدا گمان ميشد اين مدل بصورت استاندارد فراگير در تمام شبكه ها بكار گرفته شود اما به دلايلي ( از جمله انتشار رايگان برنامه
مورد استفاده قرار گرفت و بصورت استانداردي فراگير براي TCP/IP توسط دانشگاه برکلی) اين مدل پايدار نماند و مدل TCP/IP هاي
.ارتباط بين کامپیوتر ها در اينترنت انتخاب شد

براي ايجاد ارتباط بين کامپیوتر ها ابتدا اطلاعات ارسالي از سيستم عامل مبدا را طبق استانداردهاي خودش به بسته هايي TCP/IP
که TCP/IP تبديل آرده و سپس در مقصد اطلاعات دريافتي را مجددا ترجمه آرده به سيستم عامل مقصد تحويل ميدهد . براي اينكار
:مبناي اينترنت است را به ٤ لايه تقسيم کرده اند

( Application Layer ) ٤- لايه کاربردی
( Transport Layer) ٣- لايه لايه انتقال
( Network Layer ) ٢- لايه شبكه
( Network Interface Layer) ١- لايه واسط شبكه

Network interface لايه اول : واسط شبكه
.در اين لايه استانداردهاي سخت افزاري, نرم افزارهاي راه انداز و پروتكلهاي شبكه تعريف ميشوند

Network Internet لايه دوم : شبكه
ميگوييم ) روي شبكه هدايت ميشوند تا به مقصد برسند . IP در اين لايه بسته هاي اطلاعاتي ( که از اين به بعد به آنها بسته هاي
است که ديتاگرامها (واحدهاي اطلاعاتي که بايد تحويل مقصد شوند ) را IP مهمترين پروتكلي که در اين لايه استفاده ميشود پروتكل
.به بسته هاي کوچکتری تبديل ميكند و پس از اضافه کردن اطلاعات لازم براي بازسازي آنها را روي شبكه ارسال ميكند

Transport لايه سوم : انتقال

اين لايه بر اساس سرويسي که لايه دوم ارائه ميدهد يك ارتباط مطمئن بين ميزبانها برقرار ميكند . دريافت يا عدم دريافت بسته هاي
است . TCP ارسالي در اين لايه مشخص ميشود. مهمترين پروتكل استفاده شده در اين لايه پروتكل

Application لايه چهارم : کاربردی
.اين لايه بر اساس خدمات لايه هاي زيرين , سرويس سطح بالايي براي خلق برنامه هاي کاربردی ارائه ميدهد

: ( IP ) لايه اينترنت

يك ديتاگرام را از لايه بالاتر تحويل ميگيرد , اگر طول ديتاگرام بزرگ باشد آنرا به واحدهاي کوچکتر تبديل ميكند و با اضافه کردن IP لايه
مجبور است قبل از ارسال بسته يك شماره شناسايي براي کل بسته و IP اطلاعات لازم آنرا در شبكه به جريان مي اندازد .پروتكل
.يك شماره ترتيبي براي هر قطعه در نظر بگيرد تا ديتاگرام بتواند در مقصد بازسازي شود
و ... وجود دارند که در مسيريابي صحيح, مديريت خطاها و به مقصد ICMP,ARP,RARP,RIP چند پروتكل ديگر مانند IP در کنار پروتكل
کمک ميكنند IP رسيدن بسته ها به پروتكل
شامل دو قسمت سرايند و ديتا ميباشند اطلاعات موجود در سرايند مورد پردازش مسيريابها قرار ميگيرند . اين IP بسته هاي
:اطلاعات شامل فيلدهاي زير است

: Version ١- فيلد
را مشخص ميكند . اين فيلد شامل عدد ٤ يا عدد ٦ براي برخي مسيرياب هاست. IP ٤ بيتي است و نسخه

: IHL ٢- فيلد
.٤ بيتي است و طول کل هدر را براساس کلمات ٣٢ بيتي مشخص ميكند

: Type of Service ٣- فيلد
.٨ بيتي است و شامل تقاضاي سرويس ويژه اي براي ارسال ديتا گرام دارد

: Length Total ٤- فيلد
.١٦ بيتي است و طول آل بسته شامل هدر و ديتا را مشخص ميكند

: Identification ٥- فيلد
.١٦ بيتي است و براي مشخص آردن شماره يك ديتاگرام بكار ميرود

: Fragment Offset ٦- فيلد

15 بیتی و شامل دو قسمت میباشد :

: Flag
بودن اين پرچم به اين معناست که قطعات ديگري نيز MF) شامل ٢ بيت است يكي براي مشخص کردن قطعه نهايي ديتاگرام( 1
براي کامل کردن اين ديتاگرام لازم است و صفر بودن ان به اين معناست که اين اخرين قطعه ديتاگرام است بيت ديگر براي مشخص
. (DF) کردن اين نكته است که ديتاگرام نبايد قطعه قطعه شود

: Fragment offset
١٣ بيتي است و شماره ترتيب قطعه را براي بازسازي ديتاگرام در بر دارد . نكته مهم در اينجا اينست که اندازه هر قطعه به استثناي
.قطعه پاياني بايد ضريبي از ٨ باشد

: Time To Live ٧- فيلد
٨ بيتي است و براي مشخص نمودن طول عمر بسته استفاده ميشود اين فيلد حداکثر ميتواند شامل ٢٥٥ باشد که به اين معني
.است که ٢٥٥ مسيرياب را ميتواند طي کند

: Protocol ٨- فيلد
.٨ بيتي است و براي مشخص کردن شماره پروتكل لايه بالاتر براي تجزيه بسته بكار ميرود

: Checksum Header ٩- فيلد
.١٦ بيتي و براي کشف خطا

: Source Address ١٠ - فيلد
ادرس فرستنده بكار ميرود IP ٣٢ بيتي و براي مشخص کردن

: Destination Address ١١ - فيلد

ادرس گيرنده بكار ميرود IP ٣٢ بيتي و براي مشخص کردن

: Options ١٢ - فيلد

.حداکثر ٤٠ بيتي واختياري است


: Payload ١٣ - فيلد
.داده هاي دريافتي از لايه بالاتر قرار ميگيرند


: ( TCP ) لايه انتقال
وظيفه اين لايه فراهم کردن خدماتي سازماندهي شده , مطمئن و مبتني بر اصول سيستم عامل , براي برنامه آاربردي لايه بالاتر
.است , بگونه اي که ناکارامدی لايه اينترنت جبران شود
:هستند اين بيتها عبارتند از TCP شامل ٦ بيت پرچمه که هر کدوم از اين بيتها مشخص کننده يه نوع بسته TCP هر بسته
URG ١- بيت
ACK ٢- بيت
PSH ٣- بيت
RST ٤- بيت
SYN ٥- بيت
FIN ٦- بيت

معتبره ما در اين مرحله از اين بيت در ترکیب با ساير بيتها استفاده Aknowledgment No به معني اينه که داده هاي فيلد :ACK بيت
.ميكنيم

.باعث ايجاد يه ارتباط ميشه ACK اين بيت هم در ترکیب با بيت :SYN بيت

.در انتهاي ارتباط و براي قطع ارتباط براي طرف مقابل ارسال ميشه :FIN بيت

قطع يك طرفه ارتباط از طرف صادر کننده اين بيته در حقيقت پاسخ به بسته هاي سرگردانه که ما در اين مرحله از او :RST بيت
بايد مورد پردازش Urgent Pointer به اين معناست که داده هاي فيلد URG نتيجه ميگيريم که پورت مورد آزمايش بسته است بيت
قرار بگيره پردازش داده هاي اين فيلد در لايه کابرد صورت ميگيره و کاری به مبحث فعلي ما نداره
بكار Telnet که ست کردن اوون باعث ارسال بسته بطور مستقيم به لايه کاربرد ميشه و در مواقع ضرورى مثل PSH و بالاخره بيت
ميره

:و فيلدهاي مورد استفاده


: Aknowledgment No
.اين فيلد شماره ترتيب بايتي که فرستنده منتظرشه رو تعيين ميكنه


: Sequence No
.شماره ترتيب آخرين بايت بسته جاري رو در خودش قرار ميده
قرار Sequence No رو در فيلد x و عدد تصادفي ACK=0 & SYN= براي برقراري ارتباط فرستنده يه بسته بدون اطلاعات رو با تنظيم 1
به بعده x+ ميده و به اين وسيله به گيرنده اطلاع ميده که بسته هاي ارسالي بعدي از طرف فرستنده از شماره 1
بسمت فرستنده ارسال RST= در مرحله دوم گيرنده با دريافت بسته اول در صورت تمايل به قطع ارتباط يه بسته خالي شامل 1
رو ست ميكنه و مقدار فيلد ACK=1 & SYN= ميكنه و ارتباط قطع ميشه و در صورت تمايل به بر قراري ارتباط بيتهاي 1
قرار ميده و با اينكار به فرستنده اطلاع ميده که Sequence No رو در y قرار ميده و عدد تصادفي x+ رو 1 Aknowledgment No
به بعد براي فرستنده y+ به بعده و خودش هم اطلاعاتش رو با شماره ترتيب 1 x+ منتظر ارسال بسته هاي بعدي از شماره 1
ارسال ميكنه
اعلام ميكنه که Aknowledgment No=y+ و 1 Sequence No=x+ و مقداردهي 1 ACK=1 & SYN= و بالاخره فرستنده با تنظيم 1
آماده ايجاد ارتباطه
ارتباط برقراره و دو ماشين بسته هاي خودشون رو با مشخصه هاي گفته FIN از اين به بعد تا ارسال بسته شامل بيت خاتمه يعني
از سوي يكي از ماشينها ارسال بشه بعد از ارسال اين بسته ماشين ارسال FIN شده براي همديگه ارسال ميكنن تا اينكه بسته
کننده فقط گيرنده بسته هاي طرف مقابله ( در حقيقت ارتباط يه طرفه ميشه ) تا اينكه طرف دوم هم بسته هاش تمووم بشه و
رو ارسال کنه در اين مرحله هست که ارتباط بكلي قطع ميشه FIN بسته شامل بيت

محمد

محمد

برنامه نویس و کارشناس شبکه
دیدن ادامه مقالات

کارشناس شبکه و نرم افزار


برای ارسال دیدگاه لطفا ثبت نام کنید

نظرات کاربران