دسته بندی بادید

کسب و کار

17

جدیدترین پست‌ ها

در این بخش آخرین محتوا های منتشر شده را میبینید.

الزامات آموزشی برای افزایش اثربخشی

الزامات آموزش و بهسازی در سازمان که عدم وجود آنها باعث کاهش اثربخشی آموزش ها میگردد.با توجه به اهمیت آموزش در سازمان و تاثیر عوامل اجتماعی ، فرهنگی و مدیریتی بر روند فعالیت های آموزش و محفوظ داشتن این عوامل در بهبود برنامه ، در این قسمت ، به بخشی از...

مفهوم اثر بخشی آموزشی

آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر کنونی یکی از وضایف اجتناب ناپذیر سازمانهای و موسسات محسوب میشود و این مهم اصلا در غالب برنامه های آموزش مدون کوتاه یا دراز مدت به اجرا در می آید. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محول...

ساز و کار های سازمانی پیمایش فرایند آموزش

پیمایش فرایند آموزش سازمانی بایستی به صورت فرایندی و محتوایی دنبال شود، یعنب قبل از ارزیابی فرایند آموزشی بایستی از اثر بخشی و بلوغ فرایند جامع آموزشی اطمینان حاصل شود. هدف از پیمایش فرایند آموزش کمک به ارتقاء تراز منابع انسانی است. ارتقای تراز...

مشخص کردن دستاورد های آموزش

در اجرای آموزش ضمن این که نیاز است زیرساخت و امکانات لازم تهیه شود دو مولفه اصلی نقش کلیدی در تضمین اثر بخشی آموزش بازی میکنند. هرچند دستاورد های آموزش در سازمان فرایندی است ، یعنی بخشی از اثرات آموزش در حین برگزاری دوره میباشد ولی لازم است با است...

برنامه ریزی آموزشی سازمانی

در برنامه ریزی آموزشی نیاز به تهیه برنامه جامع یادگیری و آموزش میباشد . عناصر اصلی برنامه جامع یادگیری و آموزش به شرح زیر است : فلسفه آموزش تعیین تنوع آموزش ایجاد توازن در آموزش های سازمانی مشخص کردن زمان بندی آموزش ها تعیین انتظارات...

تحلیل و تدوین نیاز های آموزشی

معیار تدوین نیاز های آموزشی این است که بتواند مسائل ، مشکلات سازمان را حل و نهایتا ارزش جدیدی در سازمان خلق نماید. در یک تقسیم بندی کلی میتوان نیاز های آموزشی را در دوسطح مختلف مقوله بندی کرد : الف - نیاز های آموزشی در سطح سازمانی شامل نیاز ها...